Regulamin zakupów

Regulamin 

 Definicje

 I. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

1. Sklep Internetowy – sklep internetowy PROMEDICA dostępny pod adresem www.promedica.biz prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienia.

3. Konsument – klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Strona – Sprzedawca i Klient.

6. Treść (Treści) – treści, w szczególności informacje, opinie, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Klienta lub osobę korzystającą ze strony internetowej Sklepu Internetowego.

7. Towar – rzecz ruchoma uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu internetowego.

8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem w wyniku złożenia Zamówienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Sprzedawca – PROMEDICA Małgorzata Wilk, ul. Leszczyńskiego 15a, 44-270 Rybnik zarejestrowana jest pod numerem NIP: 6422043070, Regon: 241313531.

10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedawcy za pomocą Strony Internetowej zgodnie
z niniejszym regulaminem (oferta).

11. Cena – wartość Towaru wskazana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w złotych polskich wraz
z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT).

12. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (opubl. w Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

II. Postanowienia ogólne.

1. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep Internetowy sprzedaż detaliczną Towarów wolnych od wad za pośrednictwem sieci Internet.

2. Klient może porozumiewać się ze Sklepem Internetowym listownie (adres: 44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 360) lub drogą elektroniczna (adres: promedica@promedica.biz) albo telefonicznie (nr (032) 41 71 005).

3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Klientów Sklepu Internetowego obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym
z zasadami współżycia społecznego.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego.

6. Informacje o Towarze podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w tym jego opis oraz cena, nie stanowią oferty Sprzedawcy a zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Użytkownik korzystający ze strony internetowej Sklepu Internetowego zobowiązany jest do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do niedostarczania Treści o charakterze bezprawnym.

8. Klient jest zobowiązany do podania w składanym Zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację.

 

III. Rejestracja i składanie Zamówień.

1. Zamówienie Klienta uważa się za złożone jedynie po:

1) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego i akceptowaniu go przez Klienta i

2) zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu i

3) wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny formularza Zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Po rejestracji Klient obowiązany jest używać ustalonego wcześniej na stronie internetowej Sklepu Internetowego loginu i hasła, które są poufne. Konsekwencje ujawnienia loginu i hasła przez Klienta osobom trzecim ponosi wyłącznie Klient.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi potwierdzenie dostarczenia mu przez Sprzedawcę informacji o głównych cechach świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się jego
z Klientem oraz o łącznej Cenie za świadczenie Sprzedawcy wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach.

4.Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez cała dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres elektroniczny przez siebie wskazany, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz Cenę za zamówiony Towar. Otrzymanie potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu powyższym, jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży i jest potwierdzeniem przez Klienta, że wie, że złożone przez niego zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny wskazanej w wiadomości e-mail,
o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

IV. Dostawa Towaru.

1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary przesyłką wybraną przez Klienta lub udostępnia do odbioru przez Klienta w sklepie firmowym w Rydułtowach przy ulicy Raciborskiej 360 ( we wcześniej ustalonym terminie)

2. Zamówione Towary są dostarczane przez Sprzedawcę pod wskazany przez Klienta adres wskazany w złożonym Zamówieniu.

3. Termin wysyłki zamówionego Towaru może wynosić od jednego do pięciu dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty lub wyboru przesyłki za pobraniem.W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy

4. Sprzedawca może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki.

W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie

 

V. Sposoby zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia Towaru.

Cena za Towary oraz koszty dostarczenia Towaru winny być zapłacone przez Klienta w następujący sposób:

1) za pobraniem, przy odbiorze Towaru

2) przelewem (tradycyjnym) na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: 49 1140 2004 0000 3602 6461 0240

Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności: tradycyjny przelew bankowy, płatność gotówką przy odbiorze oraz dostarcza Towar w następujący sposób: kurierem, Pocztą Polską oraz InPost.

 

VI. Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.

2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie na adres Promedica Małgorzata Wilk, 44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 360 lub drogą elektroniczną na adres: promedica@promedica.biz i określać dane Klienta, jego adres, oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną.

5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

7. W przypadku uwzględnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

8. Klient powinien odesłać do Sklepu Internetowego reklamowany towar najtańszą przesyłką rejestrowaną.
W przypadku gdy wysyłka nie nastąpiła najtańszą przesyłką rejestrowaną, Sklep Internetowy w przypadku uwzględnienia reklamacji zwraca wyłącznie koszt najtańszej przesyłki rejestrowanej.

 

VII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny
w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Klienta wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy).

2. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz jego skutków zawiera zamieszczona poniżej regulaminu INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY .

3. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust.1 VIII.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy. Prawo to nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia (Towarem) jest rzecz dostarczana
w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Towaru, w szczególności dotyczy
to wyrobów opatrunkowych, artykułów sterylnych, higienicznych i kosmetycznych.

5. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi
w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. .

6. Klient powinien zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń
w czasie transportu Sprzedawcy. Koszt opakowania Towaru ponosi Konsument.

7. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi Klientowi na adres: Promedica Małgorzata Wilk, 44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 360 na koszt Kupującego.

 

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy.

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące
w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1) utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią jego sprzętu i systemu komputerowego lub innymi okolicznościami powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

2) skutki korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

3) szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, będące następstwem okoliczności o charakterze technicznym, technologicznym oraz infrastrukturalnym, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy,

4) za niedostępność strony internetowej Sklepu Internetowego wskutek siły wyższej oraz zachowań Klienta oraz osób trzecich ( w tym działania serwisu Allegro)

 

IX. Spory między Stronami.

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę miejsce zamieszkania strony występującej w charakterze powoda.

 

X. Prawa autorskie.

1. Treść umieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniana, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. Zawartość serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana z naruszeniem ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów oraz utwory plastyczne umieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli.

3.  Pobranie bez pisemnej zgody Sklepu zdjęć zamieszczonych w ofertach podlega opłacie w kwocie 500zł/zdjęcie.
W przypadku stwierdzenia pobrania materiałów bez zgody właściciele, pobierającemu materiały zostaje wystawiona faktura VAT z terminem płatności 3 dni. Brak zapłaty w terminie skutkuje skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

XI. Postanowienia końcowe.

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność oraz skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego lub nieskutecznego postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dna 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014, poz. 827) .

3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl